Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Πλατανιά

Σας ενημερώνουμε για την σύγκληση Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Πλατανιά στο Δημ. Κατάστημα Γερανίου στις 30/10/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010  περί «Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης», παράγραφος 2 & 3 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 παρ. 2 & 3 του Ν.4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) για ενημέρωση, συζήτηση, & υποβολή προτάσεων στα πλαίσια της προετοιμασίας κατάρτισης του Πρ/σμού Οικ. έτους 2024 του Δήμου Πλατανιά και των συμπεριλαμβανομένων σε αυτόν προγραμμάτων.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 31/10/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30 οπότε σε κάθε περίπτωση, θα θεωρηθεί ότι υφίσταται απαρτία, σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ