Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την  9η  του μηνός Ιουλίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010

1. Αποδοχή χρηματοδότησης- Αναμόρφωση Πρ/σμού Οικ. έτους 2019

  1. Έγκριση των με αριθμ. 8922/03-06-2019 και 10308/01-07-2019 πρακτικών Επιτροπής της με αρ. πρωτ: 4334/19-03-2019 διακήρυξης του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Καυσίμων Δήμου Πλατανιά και των Νομικών Προσώπων όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της με αριθμ. 68/2019 Απόφασης Ο.Ε.
  1.  Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΟΛΕΜΑΡΧΙΟΥ»

 4. Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, 2o ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΕ Τ.Κ ΜΟΔΙΟΥ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑ», με προϋπολογισμό 700.000,00 € με Φ.Π.Α.

                                                                                                              Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                      Μαλανδράκης Ιωάννης

                                                                                                                     Δήμαρχος Πλατανιά

                                                                                                             κ.α.α. ο πλειοψηφήσας Δημοτικός Σύμβουλος

                                                                                                                                 Εμμ. Σολιδάκης