Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Δια Περιφοράς

Σας ενημερώνουμε για την σύγκληση Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα λάβει χώρα Δια Περιφοράς στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 11-08-2020, ημέρα Τρίτη & ώρα 13.00 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με αυτές της 163/2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.

Σημειώνεται ότι έως την ώρα λήξης της ανωτέρω διαδικασίας στις 14.00, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δύνανται να ψηφίσουν όπως εάν ήταν ψηφοφορία δια ζώσης, με μόνη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν την ψήφο τους με e-mail από προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail του Πρακτικογράφου του ως άνω αναφερόμενου οργάνου.

Επισημαίνεται ότι μετά το πέρας της ώρας λήξης της ανωτέρω διαδικασίας, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη ενώ οι αποφάσεις που θα εκδοθούν, θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση του οργάνου, κατόπιν της λήξης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποδοχή Χρηματοδότησης – Τροποποίηση Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2020
  2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2020
  3. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά
  4. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά
  5. Υποβολή 3ου Πρακτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΗΣΥΧΑΚΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ» προεκτιμούμενης αμοιβής 409.610,73 με ΦΠΑ
  6. Έγκριση της με αριθμ. 31/2020 Απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020»
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Μαλανδράκης Ιωάννης

Δήμαρχος Πλατανιά