Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17η του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
  2. Αποδοχή δωρεάς προκατασκευασμένων στο Γυμνάσιο Λύκειο Αλικιανού.
  3. Έγκριση της 07/2020 (ΑΔΑ: ΩΦΡΝΟΚ64-96Α) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πλατανιά με θέμα: «Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».
  4. Έγκριση της 08/2020 (ΑΔΑ: ΨΝΑ5ΟΚ64-Θ7Ι) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πλατανιά με θέμα: «Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πλατανιά οικονομικού έτους 2020».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Μαλανδράκης Ιωάννης

Δήμαρχος Πλατανιά