Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.

  1. Προκήρυξη για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Δράσης με τίτλο «SUMP-PLUS: Sustainable Urban Mobility Planning: Pathways and links to Urban Systems» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ‘HORIZON 2020’.

  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Μαλανδράκης Ιωάννης

Δήμαρχος Πλατανιά