Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.

  1. Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού (Δημοσίου Δικαίου), έτους 2020.

Αιτιολόγηση επείγοντος:

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει εκτάκτως, διότι αφενός απαιτείται απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την προώθηση του αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών, δια της καταχωρήσεως των εγκεκριμένων, από την Οικονομική Επιτροπή θέσεων, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ, και αφετέρου, διότι η καταληκτική προθεσμία υποβολής του αιτήματος είναι η 26η Νοεμβρίου του έτους 2019 και μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρμογή (σχετ. η αρ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67/οικ.39231/14-11-2019 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ).

 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Ιωάννης Μαλανδράκης

Δήμαρχος Πλατανιά