Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την  16η  του μηνός Ιουλίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:

  1.  Κατάρτιση των  όρων  της δημοπρασίας μίσθωσης  ακινήτου για την  δημιουργία του βασικού Πράσινου Σημείου στο Δήμο Πλατανιά
  2. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 30595/22.04.2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1590/τ. Β’/09-5-2019), η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπ’ αρθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/ 27-8-2018)
  3. Έγκριση Πρακτικών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Κοντομαρίου, προϋπολογισμού 103.000,00€, όπως αυτή τροποποιήθηκε σύμφωνα με τη με αριθμ. 87/2019 Απόφαση ΟΕ (ΑΔΑ: ΩΕ5ΥΩΞ5-2Θ&) και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Μαλανδράκης Ιωάννης

Δήμαρχος Πλατανιά