Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.

  1. Εξειδίκευση σχετικής πίστωσης για την συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά ως συνδιοργανωτής στην επετειακή εκδήλωση του Πολιτιστικού Κέντρού Σκινέ Ιουλιανός Τσιράκης.
  2. Εξειδίκευση σχετικών πιστώσεων για την συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά ως διοργανωτής & συνδιοργανωτής στις εορταστικές εκδηλώσεις της επετείου της Εθνικής Αντίστασης”.

Αιτιολόγηση επείγοντος:

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει εκτάκτως με δεδομένο ότι οι σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, για τις συζητούμενες συνδιοργανώσεις, ελήφθησαν κατά την συνεδρίαση του οργάνου την 20η Νοεμβρίου 2019 και οι σχετικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2019, διάστημα που δεν επιτρέπει την σύγκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής.

 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Ιωάννης Μαλανδράκης

Δήμαρχος Πλατανιά