Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.

  1. Ενέργειες Υπηρεσίας, λήψη απόφασης.
  2. Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, Υποέργο (8): «Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου μηχανικού για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών στις περιοχές των τκ Λάκκων, τκ Μεσκλών, τκ Φουρνέ»¨ λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Μαλανδράκης Ιωάννης

Δήμαρχος Πλατανιά