Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:

  1. Ψηφίσεις πιστώσεων.
  2. Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη Δαπανών: “Επαύξηση ισχύος παροχών ΔΕΗ εγκαταστάσεων Δήμου”, “προμήθεια τραπεζών” και διάθεση πιστώσεων.
  3. Άσκηση δικαιώματος παράτασης της σύμβασης “Μίσθωση απορριμματοφόρου για αποκομιδή απορριμμάτων για 2 μήνες (με δικαίωμα προαίρεσης για ισόποση παράταση)”
  4. Έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του Δήμου Πλατανιά έως 31.12.2018 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης. Προϋπολογισμός μελέτης με ΦΠΑ  24%: 74.389,77€

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Μαλανδράκης

Δήμαρχος Πλατανιά