Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17η του μηνός Μαΐου έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018.

Αιτιολόγηση επείγοντος:

Σύμφωνα με την 5688/16-5-2018 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας εμφανίζεται επιτακτική ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού στο πλαίσιο εφαρμογής  του νέου Π.Δ. 31/18 (ΦΕΚ 61/04.04.2018 τεύχος Α’): «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες»,  το οποίο και αντικατέστησε Π.Δ. 23/2000 με βάσει του οποίου εκτελούνταν η υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης μέχρι και τις 04-05-2018.

Κατά συνέπεια πρέπει άμεσα να δρομολογηθούν οι διαδικασίες ανοιχτού διαγωνισμού και παρακαλούμε να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός και να αυξηθεί ο κωδικός που αφορά την δαπάνη αυτή.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Ιωάννης Μαλανδράκης

Δήμαρχος Πλατανιά