Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9η του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:

  1.  Σύνταξη έκθεσης και κατάρτισης του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης  Δήμου Πλατανιά, έτους 2017
  1. Έγκριση του με αρ. Πρωτ.: 5445/03-04-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τον Καθαρισμό περιαστικών δασών-αντιπυρικών δρόμων-αντιπυρικών ζωνών Δ. Πλατανιά, πρ/σμού: 226.171,04€  με ΦΠΑ, ΣΑΤΑ Πυροπροστασία  (με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Μαλανδράκης Ιωάννης

Δήμαρχος Πλατανιά