Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 8η του μηνός Απριλίου έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

  1. Εκδίκαση υπόθεσης και ανάθεση αυτής σε εξωτερικό δικηγόρο

Αιτιολόγηση επείγοντος:

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει εκτάκτως λόγω κατ’ επείγουσας ανάγκης ανάθεσης σε εξωτερικό δικηγόρο του χειρισμού νομικής υπόθεσης του Δήμου Πλατανιά, την οποία λόγω συνδρομής κωλύματος αδυνατεί να διεκπεραιώσει ο υπηρετών με πάγια αντιμισθία δικηγόρος του Δήμου Πλατανιά)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Ιωάννης Μαλανδράκης

Δήμαρχος Πλατανιά