Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 2η του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:

  1. Αναμόρφωση Πρ/σμού Οικ. έτους 2019
  2. Αναμόρφωση Πρ/σμού Οικ. έτους 2019
  3. Έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπρασία του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ T.K. ΛΑΚΚΩΝ-ΜΕΣΚΛΩΝ», προϋπολογισμού 219.999,99€
  4. α. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής Προστασίας των παραλιών του Δήμου Πλατανιά, έτους 2019 και β. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής Προστασίας των παραλιών του Δήμου Πλατανιά, έτους 2019
  5. Έγκριση ΠρακτικούΚατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ. 2.γ (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) του Ν.4412/2016  για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Άμεση αποκατάσταση ζημιών στην Δ.Ε. Κολυμβαρίου  Δήμου Πλατανιά μετά την θεομηνία της 13ης και 14ης Φεβρουαρίου 2019 για το τμήμα 5 που αφορά τις ΤΚ Σπηλιάς, Κολυμβαρίου και Καμισιανών»
  6. Έγκριση Πρακτικού – Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης χωρίς  προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ. 2.γ (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) του Ν.4412/2016  για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο   “Εργασίες καθαρισμού παραλιακής ζώνης από φερτά υλικά και αποκατάσταση παροχετευτικότητας φρεατίων και αγωγών μετά τη θεομηνία της 13ης και 14ης Φεβρουαρίου 2019”
  7. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. γ «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν.4412/2016 της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια Σκυροδέματος Δήμου Πλατανιά” μετά τις θεομηνίες των 1-2/1/2019, 13-14/2/2019 και 24-25/2/2019
  8. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. γ «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν.4412/2016 της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος Δήμου Πλατανιά” μετά τις θεομηνίες των 1-2/1/2019, 13-14/2/2019 και 24-25/2/2019
  9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή τρόπου ανάθεσης και όρων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης εφαρμογών ενιαίου μηχανογραφικού συστήματος του Δήμου Πλατανιά, έτους 2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μαλανδράκης Ιωάννης

Δήμαρχος Πλατανιά