Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15η του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:

  1. Ψηφίσεις πιστώσεων.
  2. Υποστήριξη λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών και διεξαγωγή κάθε εργασίας απαραίτητης για την εφαρμογή του π.δ. 315/1999 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πλατανιά.
  3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την δημοπρασία παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους (ομπρελοκαθίσματα) έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2018
  4. Έγκριση του 1ου Πρακτικού διενέργειας ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση – Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων»

 Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Ντουντουλάκης Εμμανουήλ