Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Μαρτίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:

  1. Αναμόρφωση Πρ/σμού Οικ. έτους 2019-03-2109
  2.  Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής για την Δημοπρασία παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος με σκοπό  την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους (ομπρελοκαθίσματα) για το έτος 2019
  3. Άσκηση δικαιώματος αύξησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της  σύμβασης με αρ. πρωτ. 908/22-01-2019 “Επέκταση σύμβασης 806/22-01-2018 για ένα έτος για την παροχή της υπηρεσίας Καθαριότητα (Σάρωση) Κοινόχρηστων Χώρων, Οδών και Πλατειών Δήμου ΠλατανιάΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

     Μαλανδράκης Ιωάννης

    Δήμαρχος Πλατανιά