Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός Μαρτίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:

  1. Έγκριση του με αρ. πρωτ: 4049/13-03-2019 πρακτικού επιτροπής της με αρ. πρωτ: 16461/11-12-2018 Διακήρυξης του Διεθν Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας και Τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πλατανιά και κατακύρωση της  διαγωνιστικής διαδικασίας
  2.  Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών καθώς και πρακτικού ηλεκτρονικής οικονομικής προσφοράς και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού της με αρ. πρωτ: 17145 / 21-12-2018 Διακήρυξης του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας και Εγκατάστασης 175 φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED οδοφωτισμού (AΔAM: 18PRoc004254270 2018-12-21), όπως τροποποιήθηκε με την 2/2019 Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ψ6ΕΔΩΞ5-ΡΘ8) και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου
  3. Εισήγηση προς Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πλατανιά περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και όρων της διακήρυξης  της   προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου,  βενζίνης αμόλυβδης και υγραερίου (LPG) κίνησης) και λιπαντικών για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων για 24 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης, για τα έτη 2019-2021
  4. Έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  ΚΑΙ ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ, ΓΙΑ 16 ΜΗΝΕΣ, ΑΡΧΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Μαλανδράκης Ιωάννης

Δήμαρχος Πλατανιά