Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός Μαρτίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:
  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
  1. Εισήγηση για διαδικασία προσφυγής σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. γ «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν.4412/2016 της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υπόβασης Δήμου Πλατανιά” μετά τις θεομηνίες των 1-2/01/2019, 13-14/02/2019 και 24-25/02/2019
  1. Εισήγηση για διαδικασία προσφυγής σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. γ «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν.4412/2016 της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια αδρανών υλικών Δήμου Πλατανιά” μετά τις θεομηνίες των 1-2/1/2019, 13-14/2/2019 και 24-25/2/2019
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
Μαλανδράκης Ιωάννης
Δήμαρχος Πλατανιά