Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η του μηνός Μαρτίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:
1. Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού μέσω δημοπρασίας για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2019
2. Διαβίβαση προς την Ο.Ε. των με αρ. Πρωτ.: 2556/21-02-2019 Πρακτικό  Επιτροπής Διαγωνισμού  ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς και το 3052/01-03-2019  Πρακτικό  Επιτροπής  Διαγωνισμού  ελέγχου  Οικονομικής Προσφοράς , του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τον  Καθαρισμός περιαστικών δασών-αντιπυρικών δρόμων-αντιπυρικών ζωνών Δ. Πλατανιά, προϋπ: 226.171,04€  με ΦΠΑ, ΣΑΤΑ Πυροπροστασία  (με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή).

                                                                                                         Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                               Μαλανδράκης Ιωάννης

                                                                                                                Δήμαρχος Πλατανιά