Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός φεβρουαρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:

  1. Τροποποίηση της με αριθμ. 17/2019 (ΑΔΑ: 655ΝΩΞ5-Ο32) απόφασης Ο.Ε. περί «Έγκρισης πρακτικού επιτροπής διαγ.της Δ/σης Περιβάλλοντος Ανάπτυξης για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών  κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την Ομάδα 6–λιπαντικά, του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων και οχημάτων  του Δήμου Πλατανιά  και των Νομικών του Προσώπων, για 12 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης, χρήση 2018-2019, με προϋπολογισμό: 471,49€ πλέον ΦΠΑ 24% 52.673,16€ ήτοι: 272.144,65€» (με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή) & έγκρισης του 2540/21-02-2019 επικαιροποιημένοΥ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  επιτροπησ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  αξιολόγησης  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την Ομάδα 6–λιπαντικά
  2. Έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπρασία του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», προϋπολογισμού 308.500,00€.
  3. Έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπρασία του έργου: «Αποκατάσταση πλημμυρικών φαινομένων την 26/10/2017 στον Δήμο Πλατανιά Ν. Χανίων, 1ο Υποέργο: Αποκατάσταση ζημιών από την θεομηνία στις 26/10/2017 στο δημοτικό και αγροτικό δίκτυο Δήμου Πλατανιά», προϋπολογισμού 1.643.00,00 € με ΦΠΑ
  4. Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΤΡΙΚΑΣ – ΜΕΣΟΝΗΣΙ  Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
  5. Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 14 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΜΠΡΟΣ – ΠΥΡΓΟΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
  6. Έγκριση πρακτικών επιτροπής της με αρ. πρωτ: 16461/11-12-2018 Διακήρυξης του Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας και Τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πλατανιά και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της διαγωνιστικής διαδικασίας
  7. Ενέργειες Υπηρεσίας – λήψη απόφασης για διορισμό προσωρινής διοίκησης της Ανώνυμης Εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΜΑ Α.Ε.»

                                                                                                                      Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                             Μαλανδράκης Ιωάννης

                                                                                                                            Δήμαρχος Πλατανιά