Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:

  1. Αναμόρφωση Πρ/σμού Οικ. έτους 2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Μαλανδράκης Ιωάννης

Δήμαρχος Πλατανιά