Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:

  1. Έγκριση του Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου, για την ομάδα 6 που αφορά στην προμήθεια λιπαντικών του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και των Νομικών του Προσώπων, για 12 μήνες αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης, χρήση 2018-2019, με προϋπολογισμό: 219.471,49€ πλέον ΦΠΑ 24% 52.673,16€ ήτοι: 272.144,65€» (με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Μαλανδράκης Ιωάννης

Δήμαρχος Πλατανιά