Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:

  1. Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ – ΦΟΥΡΝΕ»
  2. Υποστήριξη λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών και διεξαγωγή κάθε εργασίας απαραίτητης για την εφαρμογή του π.δ. 315/1999 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου Πλατανιά.
  3. Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου έτους 2018 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
  4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Μαλανδράκης Ιωάννης

Δήμαρχος Πλατανιά