Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:

  1. Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΝΕΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μαλανδράκης Ιωάννης

Δήμαρχος Πλατανιά