Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:

  1. Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση επαρχιακής Οδού 14 στο τμήμα Νέμπρος – Πύργος Βουκολιών, Δήμου Πλατανιά»
  2. Έγκριση των 22/2019 και 23/2019 αποφάσεων Δημάρχου επείγουσας απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας «Αποκατάσταση κατολισθήσεων ΔΕ Κολυμβαρίου- Πλατανιά» για την αντιμετώπιση Καταστροφών από την Θεομηνία της  1ης και 2ης Ιανουαρίου 2019 που έπληξε το Δήμο μας και ιδιαίτερα τις Δ.Ε. Κολυμβαρίου και Πλατανιά βάσει των εξαιρετικών διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Ιωάννης Μαλανδράκης

Δήμαρχος Πλατανιά