Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

  1. Υποβολή 1ου Πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικής δημοπρασίας με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: »ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ”

Αιτιολόγηση επείγοντος:

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει εκτάκτως λόγω της αναγκαιότητας για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης των δημοτών και των επισκεπτών της περιοχή μας εν μέσω της χειμερινής περιόδου δεδομένου και του αυξημένου κινδύνου κατολισθήσεων λόγω της αποψίλωσης των βουνών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Μαλανδράκης

Δήμαρχος Πλατανιά