Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:

  1. Έγκριση:
  2. 1. Διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τον καθαρισμό περιαστικών δασών-αντιπυρικών δρόμων-αντιπυρικών ζωνών Δ. Πλατανιά, προϋπολογισμού 226.171,04 € με ΦΠΑ, ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ €
  3. Των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με την 16537/12-12-2018 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά περί καθαρισμού περιαστικών δασών – αντιπυρικών δρόμων – αντιπυρικών ζωνών Δ. Πλατανιά, προϋπολογισμού 226.171,04€ με ΦΠΑ
  4. Των όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της υπηρεσίας
  5. Έγκριση:
  6. 1. Διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη Προμήθεια και Εγκατάσταση εκατόν εβδομήντα πέντε (175) φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED καθώς και ισάριθμων βραχιόνων στήριξης που θα τοποθετηθούν επί υφιστάμενων πυλώνων, στις Τ.Κ. Αλικιανού, Βατόλακκου, Κολυμβαρίου και Ταυρωνίτη του Δήμου Πλατανιά, προϋπολογισμού 93.000,00€ συμπ. ΦΠΑ
  7. Των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με την 16665/14-12-2018 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά
  8. Των όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Ιωάννης Μαλανδράκης

Δήμαρχος Πλατανιά