Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η του μηνός Απριλίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:

  1. Ψήφιση πίστωσης.
  2. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής για την δημοπρασία εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου ευρισκόμενου εκτός οικισμού στην Τ.Κ. Σπηλιάς στην Δημοτική Ενότητα Κολυμβαρίου.
  3. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής για την δημοπρασία εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου ευρισκόμενου εκτός οικισμού στην Τ.Κ. Φουρνέ στην Δημοτική Ενότητα Μουσούρων.
  4. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού περί αποσφράγισης οικονομικών προσφορών συμμετοχής αναδόχων του Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας τριών απορριμματοφόρων και ενός μηχανήματος του Δήμου Πλατανιά, χρηματοδότηση ίδιοι πόροι, χρήση 2017, προϋπολογισμός: 389.955,99€ συμπ.  ΦΠΑ 24%.

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Μαλανδράκης Ιωάννης

Δήμαρχος Πλατανιά