Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:

 1. Αποδοχή της πράξης “Δημιουργία Προσβάσιμων, Ολοκληρωμένων, Θαλάσσιων, Τουριστικών Προορισμών Δήμου Πλατανιά” – αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018.
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018.
 3. Άσκηση ενδίκων μέσων, λήψη απόφασης.
 4. Έγκριση και ψήφιση δαπανών από πάγια προκαταβολή.
 5. Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις του Δήμου Πλατανιά.
 6. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διενέργειας ηλεκτρονικής δημοπρασίας ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 26/10/2017 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν.ΧΑΝΙΩΝ, ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ»
 7. Έγκριση του με αρ. πρωτ.: 15931/30-11-2018 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού περί κατακύρωσης του αποτελέσματος στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω άγονης διαδικασίας (άρθρο 32 παρ.2α), για την κατηγορία 2, είδη οπωροπωλείου για την σίτιση παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ  Δήμου Πλατανιά.
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Γνωμοδοτικού Οργάνου Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, έτους 2019, για τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Δ/νσης ΚΕΠ, των Υπηρεσιών υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο και τις Επιτελικές υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά.
 9. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, έτους 2019, για τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Δ/νσης ΚΕΠ, των Υπηρεσιών υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο και τις Επιτελικές υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά.
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Γνωμοδοτικού Οργάνου Διενέργειας και Αξιολόγησης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών, έτους 2019, της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά.
 11. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, έτους 2019, για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του Δήμου Πλατανιά.
 12. Συγκρότηση Επιτροπής Γνωμοδοτικού Οργάνου για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, έτους 2019, για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του Δήμου Πλατανιά.
 13. Συγκρότηση Συγκεκριμένη Επιτροπής Γνωμοδοτικού Οργάνου για τη προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού, του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά.
 14. Συγκρότηση Συγκεκριμένη Επιτροπής Γνωμοδοτικού Οργάνου Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πλατανιά, προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ.
 15. Έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπρασία του έργου με τίτλο: «Συντήρηση επαρχιακής Οδού 14 στο τμήμα Νέμπρος – Πύργος Βουκολιών, Δήμου Πλατανιά», προϋπολογισμού 775.000,00€.
 16. Έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπρασία του Υποέργου 1: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΤΡΙΚΑΣ – ΜΕΣΟΝΗΣΙ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», προϋπολογισμού 448.000,00€, της πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΤΡΙΚΑΣ – ΜΕΣΟΝΗΣΙ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
 17. Έγκριση:
 18. 1. Διενέργειας διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πλατανιά, προϋπολογισμού: 575,88 €
 19. Των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πλατανιά, προϋπολογισμού: 360.575,88 €, όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη 12η /2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά
 20. Των όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πλατανιά, προϋπολογισμού: 360.575,88€

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Ιωάννης Μαλανδράκης

Δήμαρχος Πλατανιά