Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 04η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:

  1. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή «Εξηλεκτρισμοί – επεκτάσεις στην ΤΚ Κοντομαρίου» και για «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών»
  2. Έγκριση Πρακτικού διενέργειας ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Πλατανιά (πλην ΤΚ Λάκκων, Μεσκλών)»
  3. Έγκριση των  Πρακτικών της επιτροπής  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης για την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών για την Ομάδα 6 που αφορά στην προμήθεια λιπαντικών του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων και οχημάτων  του Δήμου Πλατανιά  και των Νομικών του Προσώπων, για 12 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης, χρήση 2018-2019, με προϋπολογισμό: 219.471,49€ πλέον ΦΠΑ 24% 52.673,16€ ήτοι: 272.144,65€» (με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή).
  4. Κατάρτιση και έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Πλατανιά Οικονομικού έτους 2019.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Ιωάννης Μαλανδράκης

Δήμαρχος Πλατανιά