Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 09η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

  1. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 308/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά και εκ νέου κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ. 2.γ (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) του Ν.4412/2016 για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Κατασκευής μεταλλικής υποστύλωσης τμήματος κτιρίου Γυμνασίου-Λυκείου Κολυμβαρίου» του Δήμου Πλατανιά.

Αιτιολόγηση επείγοντος:

Για την παραπάνω προμήθεια έχουμε προσφύγει σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. γ «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν.4412/2016 για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο “Κατασκευής μεταλλικής υποστύλωσης τμήματος κτιρίου Γυμνασίου-Λυκείου Κολυμβαρίου”, λόγω σφάλματος αναγραμματισμού της υπ.αρ.14515/06.11.2018 εισήγησης η οποία εσφαλμένα επικαλείται την υπ. αρ. 13823/26.10.18 Γνωμοδότηση της επιτροπής αντί της ορθής με αριθμ. πρωτ.: 13832/26.10.18. Κατόπιν αυτού και επειδή η πορεία εξέλιξης του συνολικού έργου το οποίο ήδη εκτελείται, εξαρτάται άμεσα από την υλοποίηση της εν λόγω εργασίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Ιωάννης Μαλανδράκης

Δήμαρχος Πλατανιά