Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 06η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:

  1. Έγκριση του με αρ. πρωτ.: 13854/26.10.2018 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου συμμετοχής αναδόχου και του με αρ. πρωτ.: 14262/01.10.2018 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω άγονης διαδικασίας (άρθρο 32 παρ.2α), για την κατηγορία 2, είδη οπωροπωλείου για την σίτιση παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ  Δήμου Πλατανιά.
  2. Έγκριση όρων διακήρυξης για την δημοπρασία του έργου με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις του Δήμου Πλατανιά», προϋπολογισμού 134.200,00€.
  3. Άσκηση δικαιώματος παράτασης της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας “Καθαριότητα (Σάρωση) Κοινόχρηστων Χώρων, Οδών και Πλατειών Δήμου Πλατανιά για το έτος 2017-2018”.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Μαλανδράκης

Δήμαρχος Πλατανιά