Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 και του ετήσιου προγράμματος δράσης.
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης 2018.
  3. Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου έτους 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
  4. Έγκριση του με αρ. πρωτ.: 13703/24.10.2018 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού περί κατακύρωσης αναδόχου στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω άγονης διαδικασίας (άρθρο 32 παρ.2α), για την κατηγορία 1, είδη αρτοποιείου.
  5. Έγκριση όρων διακήρυξης για την δημοπρασία του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση πλημμυρικών φαινομένων την 26/10/2017 στον Δήμο Πλατανιά Ν. Χανίων, Yποέργο 3: Αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικά κτήρια», προϋπολογισμού 156.366,00€.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Ιωάννης Μαλανδράκης

Δήμαρχος Πλατανιά