Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:

  1. α.)Ανάκληση της 302/2018 απόφαση του ΔΣ (αποδοχή χρηματοδότηση-αναμόρφωση)

β.)Αποδοχή χρηματοδότησης-αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018

  1. Αποδοχή χρηματοδότησης-αναμόρφωση προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης
  3. Έγκριση του με αρ. πρωτ.: 12152/28.09.2018 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου συμμετοχής αναδόχων  και του με αρ. πρωτ.: 12798/11.10.2018 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω άγονης διαδικασίας (άρθρο 32 παρ.2α), για την κατηγορία 2, είδη οπωροπωλείου και για την κατηγορία 1, είδη αρτοποιείου
  4. Αποδοχή δωρεάς μετοχών της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Ιωάννης Μαλανδράκης

Δήμαρχος Πλατανιά