Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:

  1. Αποδοχή χρηματοδότησης-αναμόρφωση προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018
  2. Αποδοχή χρηματοδότησης-αναμόρφωση προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου οικονομικού έτους 2018
  4. Έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού περί κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω άγονης διαδικασίας (άρθρο 32 παρ.2α) για τις κατηγορίες 5 προμήθεια γάλατος, κατηγορία 4 είδη παντοπωλείου και κατηγορία 3 είδη κρεοπωλείου
  5. Έγκριση του με αρ. πρωτ. 11724/20.09.2018 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τη Μίσθωση Μηχανημάτων για καθαρισμό Περιαστικών Δασών – Αντιπυρικών & Δασικών Δρόμων – Αντιπυρικών Ζωνών Δ. Πλατανιά 2018, προϋπολογισμού 135.105,44€ με Φ.Π.Α., ΣΑΤΑ Πυροπροστασία
  6. Εξέταση ένστασης σχετική με την μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό περιαστικών δασών, αντιπυρικών & δασικών δρόμων  και αντιπυρικών ζωνών του Δήμου Πλατανιά για το έτος 2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Ιωάννης Μαλανδράκης

Δήμαρχος Πλατανιά