Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 04η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης Οικ. έτους 2018.
  2. Έγκριση πρακτικού κατάταξης οικονομικών προσφορών μετά από εξέταση ένστασης για το Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Ηλεκτρολογικού Υλικού Δήμου Πλατανιά»
  3. Έγκριση των 10684/30-8-2018 και 10765/31-8-2018 Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου  συμμετοχής αναδόχων, αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, παρ.2α, λόγω άγονου, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της  προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των  παιδιών των παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά και γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου, του ΝΠΔΔ, της ΚΕΔΗΠ και των Σχολικών Επιτροπών¨ για 12 μήνες αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Ιωάννης Μαλανδράκης

Δήμαρχος Πλατανιά