Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 07η του μηνός Αυγούστου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:

  1. Αποδοχή χρηματοδότησης – αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018.
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018.
  3. Διαβίβαση προς την Ο.Ε. του με αρ. πρωτ.: 9313/31-7-2018 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού  περί   ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το τμήμα 4: Μηχανικός εκσκαφέας – φορτωτής του Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας τριών απορριμματοφόρων και ενός μηχανήματος του Δήμου Πλατανιά, χρηματοδότηση ίδιοι πόροι, χρήση 2017, προϋπολογισμός: 389.955,99€ συμπ.  ΦΠΑ 24%
  4. Διαβίβαση προς την Οικ. Επιτροπή του με αρ. πρωτ: 9544 /1 – 8 – 2018 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού  περί κατακύρωσης του αποτελέσματος προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2.α του Ν.4412/2016 για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πλατανιά, προϋπολογισμού 76.150,19€ χωρίς Φ.ΠΑ 24%, ήτοι 94.426,24€ για διάστημα 48 ημερών αρχής γενομένης της υπογραφής της σύμβασης,  η οποία και είναι η 14/08/2018 έως και τις 30/09/2018
  5. Εισήγηση προς την Ο.Ε. περί: α)Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, β) Καθορισμού των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας μίσθωσης μηχανημάτων για τον καθαρισμό περιαστικών δασών – αντιπυρικών δρόμων – δασικών δρόμων – αντιπυρικών ζωνών Δήμου Πλατανιά, 2018, προϋπολογισμός: 135.105,44€ με ΦΠΑ, χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ πυροπροστασίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Ιωάννης Μαλανδράκης

Δήμαρχος Πλατανιά