Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 01η του μηνός Αυγούστου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:

  1. Ανάκληση της 245/18 απόφασης ΟΕ και λήψη νέας περί ανάθεσης της  μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση και Βελτίωση Πλευρικών Διαμορφώσεων κατά μήκος της Π.Ε.Ο. Χανίων-Κολυμβαρίου – Τμήμα Μάλεμε-Κολυμβάρι», λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.
  2. Έγκριση όρων διακήρυξης για τη δημοπρασία του έργου «Κατασκευή κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων – Διαμόρφωση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων, Υποέργο: Επισκευή κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Ραβδούχα Δήμου Πλατανιά», προϋπολογισμού 236.500,00 €
  3. Έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού , τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά και γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου, του  Ν.Π.Δ.Δ και της ΚΕΔΗΠ και της Α΄ Βάθμια και Β΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής για 12 μήνες αρχής γενομένης της υπογραφής της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Μαλανδράκης

Δήμαρχος Πλατανιά