Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ετήσιου προγράμματος δράσης Οικ. έτους 2018
  2. Ψηφίσεις πιστώσεων
  3. Εισηγητική έκθεση Β’ Τριμήνου έτους 2018, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού
  4. Προσδιορισμός του τέλους κατάληψης κοινόχρηστων χώρων στην Δημοτική Κοινότητα Πλατανιά
  5. Υποστήριξη λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών και διεξαγωγή κάθε εργασίας απαραίτητης για την εφαρμογή του π.δ. 315/1999 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πλατανιά
  6. Έγκριση αποτελέσματος Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
  7. Έγκριση του με αρ. πρωτ.: 8528/18 -07-2018 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού  περί αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδόχου του δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας  ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών σε 14 ναυαγοσωστικούς πύργους, έτος 2018, εναρμονισμένη με το Π.Δ. 31/2018 – ΦΕΚ 61/04.04.2018 τεύχος Α’ και του με αρ. πρωτ.: 2131.17/1497/2018, 27-04-2018 του από 24/04/2018 πρακτικού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων περί χαρακτηρισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων του Νομού Χανίων)
  8. Έγκριση Πρακτικού – Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ. 2.γ (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) του Ν.4412/2016 για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο “ Άρση καταπτώσεων και άμεση αποκατάσταση βατότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πλατανιά «.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Ιωάννης Μαλανδράκης

Δήμαρχος Πλατανιά