Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:

  1. Ψηφίσεις πιστώσεων
  2. Έγκριση 2ου Πρακτικού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ T.K. ΠΡΑΣΣΕ»
  3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ. 2.γ (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) του Ν.4412/2016 για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο “Καθαρισμοί ρεμάτων- ρυακιών- χειμάρρων Δήμου Πλατανιά”.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Ιωάννης Μαλανδράκης

Δήμαρχος Πλατανιά