Πρόσκληση σύγκλησης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 17/12/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 «Σύγκληση δημοτικού συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από τις όμοιες του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, με  τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας  διάταξης:

 Θέμα 1ο: Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Πλατανιά, οικονομικού έτους 2020

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πλατανιά, οικονομικού έτους 2020

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ