Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Μέσω Τηλεδιάσκεψης

Σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων των άρθρων 67 παρ. 51 και 167 παρ. 12 του Ν. 3852/2010,  74 του Ν. 4555/18 & 184 του Ν. 4635/2019, την Δευτέρα 21 του μηνός Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15.30, καλείστε να συμμετάσχετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (με τη χρήση πλατφόρμας ZOOM), όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2020, στη με αριθμ. 194/2020 Απόφαση Δημάρχου Πλατανιά (ΑΔΑ: 6ΥΤΔΩΞ5-6Α7) και στις υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ), 163/2020, 60249/22-09-2020 (Α.Δ.Α.: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30.11.2020 (ΑΔΑ: ΩΓ3Π46ΜΤΛ6-ΑΘ1) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/138/οικ.22959/14.12.2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες εκδόθηκαν στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής της διασποράς του COVID-19.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2021 Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών έτους 2021, για τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Δ/νσης ΚΕΠ, των Υπηρεσιών υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο και τις Επιτελικές υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2021, της Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Δ/νσης ΚΕΠ, των Υπηρεσιών υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο και τις Επιτελικές υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής  και Παρακολούθησης Προμηθειών, έτους 2021, για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2021, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο: Έγκριση της με αριθμ. 66/2020  (ΑΔΑ: ΨΦ2ΘΟΚ64-5Λ4 ) απόφ. Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση του Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου οικονομικού έτους 2021»

Εισηγήτρια: κ. Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη, Πρόεδρος ΔΣ ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά

Θέμα 7ο: Παροχή σύμφωνης γνώμης για επανακαθαθορισμό τροφείων «Τροπ/ση της με αριθμ. 67/2016 Απόφασης ΔΣ ΝΠΔΔ για καθορισμό τροφείων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Μουσούρων T.K. Σκινέ»

Εισηγήτρια: κ. Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη, Πρόεδρος ΔΣ ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά

Θέμα 8ο: Παροχή σύμφωνης γνώμης για καθορισμό τροφείων Βρεφονηπιακού Σταθμού Κοντομαρίου

Εισηγήτρια: κ. Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη, Πρόεδρος ΔΣ ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά

Θέμα 9ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Καλφάκη Σταύρο του Μάρκου, κάτοικο Σκινέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κα   Βαγιάκη Μαρίνα του Παναγιώτη, κάτοικο Κοινότητας Σκινέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κα Μαλεφιουδάκη Κλεάνθη του Αθανασίου, κάτοικο Κοινότητας Φουρνέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

    ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ