Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία στα πλαίσια της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών στο Πολύκεντρο Βουκολιών στις Βουκολιές στις 4/11/2020 (σχετ. η με αριθμ. 121/2020 Απόφαση Δ.Σ.), ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της εγκυκλίου 163/2020 του ΥΠ.ΕΣ. για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σημειώνεται ότι κατά την συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί εκτενής ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΒΑ κ. Ευτύχιο Μαυρογένη, για τα αναπτυξιακά έργα και την γενικότερη λειτουργία της Επιχείρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  

                                                                        ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 4/11/2020

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση Πρ/μού Οικ. έτους 2020

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης περί α)Καθορισμού των συντελεστών καθαριότητας και  ηλεκτροφωτισμού έτους 2021, β)Μείωσης τελών για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 Θέμα 3ο: Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Γ΄ τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Ακύρωση της με αριθμ. 380/2019 (ΑΔΑ:Ω485ΩΞ5-ΖΕ3)  Απόφασης ΔΣ περί Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2020, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Μπουρδάκη Γεώργιο του Ιωάννη, κάτοικου Κοινότητας Καμισιανών της Δ.Ε. ΚολυμπαρίουΔήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 Θέμα 6ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Δερμιτζάκη Γεώργιο του Ελευθερίου, κάτοικου Κοινότητας Βατολάκκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κ.   Φουτάκη Χρυσάνθη του Ευτυχίου, κάτοικου Κοινότητας Ραπανιανών της Δ.Ε. Κολυμπαρίου Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8ο: Θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κ. Κοκολογιάννη Στυλιανή του Στεφάνου, κάτοικου Κοινότητας Πολεμαρχίου της Δ.Ε. Βουκολιών Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά