Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς

Σας ενημερώνουμε για την σύγκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα δια περιφοράς στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 17/03/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του των άρθρων 67 παρ. 51 και 167 παρ. 12 του Ν. 3852/2010,  74 του Ν. 4555/18 & 184 του Ν. 4635/2019 και όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2020 με τίτλο “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.

Σημειώνεται ότι έως την ώρα λήξης της ανωτέρω διαδικασίας στις 17.00, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν ψηφοφορία δια ζώσης, με μόνη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν την ψήφο τους με e.mail από προσωπικό τους λογαριασμό προς το e.mail της Πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                         ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 17/03/2020

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση Πρ/σμού Οικ. έτους 2020

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμηματικής ή μη)

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για την τήρηση των ταμιακών διαθεσίμων του Δήμου Πλατανιά σε μη συστημικές τράπεζες στο ύψος που αυτά είχαν διαμορφωθεί την 30η μηνός Ιουνίου 2018 κατά σχετική πρόνοια της παραγράφου 13 του άρθρου 69Α του Ν. 4270/2014

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΡΑΣΕ» από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Έγκριση 3ης παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης για τη μελέτη και εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών έργων ΑνΑδειξηΣ και αξιοποΙησηΣ ιστορικοΥ μονοπατιοΥ της τοπικης κοινοτητας πρασΕ σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Ο.Τ.Α.  Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ  Νομού ΧΑΝΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο: Αποδοχή της Συμφωνίας Επιχορήγησης για την Ευρωπαϊκή Δράση με τίτλο «RET 3.2-A2: Behaviour change campaigns, engaging school communities towards sustainable mobility» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του έργου CIVITAS DESTINATIONS του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος “HORIZON 2020”

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Έγκριση εισηγητικού χαρακτήρα Απόφασης ΕΠΖ περί μίσθωσης ακινήτου για τη λειτουργία της Εγκατάστασης Προσωρινής Αποθήκευσης, Διαλογής και Μεταφόρτωσης Ογκωδών, Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων του Δήμου Πλατανιά – Ορισμός μελών/Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτου

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8ο: Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Έργα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Συντήρηση και αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας και συναφή αντιδιαβρωτικά έργα»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Έργα υποδομής – αντιπλημμυρικά έργα – αποκαταστάσεις ζημιών του οδικού δικτύου Περιφέρειας Κρήτης υποέργο: αντιπλημμυρικά έργα Τ.Κ. Αλικιανού – Φουρνέ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδικού δικτύου ΤΚ Λάκκων- Μεσκλών»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο: «Βελτίωση οδικού δικτύου ΤΚ Λάκκων, Μεσκλών»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο: «Τεχνικά αντιπλημμυρικά έργα Τ.Κ. Αλικιανού – Φουρνέ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο: “Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Πλατανιά (πλην ΤΚ Λάκκων, Μεσκλών)”

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Έγκριση για την συμμετοχή του  Δήμου Πλατανιά ως συνδιοργανωτής, με την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τον Δήμο Χανίων  και την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, στην επιστημονική ημερίδα με κεντρικό θέμα την έμφυλη βία, που θα διοργανωθεί στις εγκαταστάσεις της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης στο Κολυμβάρι, στις 21 Μαρτίου 2020

Εισηγήτρια: κ. Μαραγκουδάκη – Πλοκαμάκη Χρυσάνθη, εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος

Θέμα 17ο: Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πλατανιά

Εισηγήτρια: κ. Μαραγκουδάκη – Πλοκαμάκη Χρυσάνθη, εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος

Θέμα 18ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Αλυγιζάκη Ζαχαρία του Εμμανουήλ, κάτοικο Γερανίου της Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Βουράκη Παύλο του Αποστόλου, κάτοικο Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 20ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Πορφυράκη Κωνσταντίνο του Αντωνίου, κάτοικο Σκουτελώνα της Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 21ο: Αναμόρφωση Πρ/σμού Οικ. έτους 2020

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά