Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 14/05/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 14/05/2018

 

Θέμα 1ο: Έγκριση μελέτης, αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», και υποβολή πρότασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ», συνολικού προϋπολογισμού 435.240,00€

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 2ο: Ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης – Υποστήριξης Εφαρμογών Ολοκληρωμένου Μηχανογραφικού Συστήματος του Δήμου Πλατανιά λόγω αποκλειστικότητας με προσφυγή στις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 3ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμηματικής ή μη)

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 4ο: Ανάρτηση των οικιστικών πυκνώσεων στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΚΧΑ ΑΕ  σύμφωνα με το Ν.3889/2010

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 5ο: Kατανομή πίστωσης ποσού 45.090,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 (Β΄κατανομή), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων μας και απόδοση του στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 6ο: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε  Κ.Σ & 2ου Α.Π.Ε. Σ.Σ για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ” 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ” αναδόχου:   Κ/Ξ ΝΕΑΡΧΟΣ ΑΤΕ-ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 7ο: Έγκριση υλοποίησης δράσης «Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού τουριστικής προβολής» και ψήφιση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 8ο: Δαπάνες κεντρικών  και παράλληλων εκδηλώσεων της 77ης επετείου  της Μάχης της Κρήτης και ψήφιση σχετικών πιστώσεων

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 9ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κα Βαγιάκη Μαρίνα του Παναγιώτη κάτοικο Τ.Κ. Σκινέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 10ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κα Κουκουράκη Στυλιανή του Γεωργίου κάτοικο Νέων Ρουμάτων της Τ.Κ. Πρασέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 11ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Πορφυράκη Κωνσταντίνο του Αντωνίου κάτοικο Σκουτελώνα της Δ.Ε. Κολυμβαρίου του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 12ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Δερμιτζάκη Σταύρο του Ελευθερίου κάτοικο Τ.Κ. Βατόλακκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 13ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Ζερβουδάκη Γεώργιο του Νικολάου κάτοικο Τ.Κ. Κουφού της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 14ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Περουλάκη Νικόλαo του Ευαγγέλου κάτοικο Τ.Κ. Κουφού της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 15ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Μπαλωμενάκη Ευάγγελο του Ιωάννη κάτοικο Τ.Κ. Κουφού της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 16ο: Εξαγορά οικοπέδου στην Δ.Κ. Γερανίου για επέκταση πλατείας

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά