Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 27/03/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αποδοχή χρηματοδότησης & αναμόρφωση Πρ/σμού Οικ. έτους 2019

Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2000-2023 Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Έγκριση μελέτης – Ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Πλατανιά και Υποβολής Αιτήματος Ένταξης στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” για την Πράξη με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πλατανιά», συνολικού προϋπολογισμού 1.090.000,00€

Εισηγητής:  κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

(Το Δ.Σ. συνεδριάζει εκτάκτως καθώς η συζήτηση των ως άνω αναφερόμενων θεμάτων για την λήψη σχετικών αποφάσεων, κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα για την επίσπευση των διαδικασιών αποκατάστασης των καταστροφών της πρόσφατης θεομηνίας και λόγω λήξης των καταληκτικών προθεσμιών υποβολής του Μεσοπρόθεσμου και της ως άνω αναφερόμενης μελέτης)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                         ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ