Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 12/02/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                         ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 12/02/2019

Θέμα 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αρίθμ. υπουργικής αποφ. αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών  Γ. Χουλιαράκη

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Δ΄ τριμήνου έτους 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 3ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμό 428/20-12-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός μελών για ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 4ο: Τροπ/ση της με αριθμ. 375/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ανασυγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 5ο: Καθορισμός ύψους εξόδων παράστασης  για τον Πρόεδρο & Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά για το έτος 2019 & αποζημίωσης συμμετοχής σε συνεδριάσεις των μελών  του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά  για το έτος 2019

Εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά 

 Θέμα 6ο: Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 Θέμα 7ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πλατανιά και της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» και ειδικότερα των παρακάτω υποέργων αυτού:

1.«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΣΚΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

2.«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΣΚΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

3.«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 8ο: Έγκριση της με αριθμ. 2/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Διατήρηση της Εμποροπανήγυρης Βουκολιών στο Δήμο Πλατανιά της Μεγάλης Παρασκευής και έγκριση του εναρμονισμένου Κανονισμού Λειτουργίας αυτής σύμφωνα με το Ν. 4497/2017»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 9ο: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αρδευτικού έργου Βασιλόπουλου, Δ.Ε. Κολυμβαρίου, Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας της υπηρεσίας με τίτλο: «Κατασκευή μεταλλικής υποστύλωσης Γυμνασίου – Λυκείου Κολυμβαρίου»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αρδευτικού έργου Σέμπρωνα, Δ.Ε. Μουσούρων, Δήμου Πλατανιά»Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 Θέμα 14ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση τμημάτων ασφαλτοστρώσεων λόγω τομών τοποθέτησης αγωγών και άλλων τεχνικών παρεμβάσεων οδοστρωμάτων Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κα Κωνσταντουδάκη Ελευθερία του Στεφάνου κάτοικο Τ.Κ. Χρυσαυγής της Δ.Ε. Βουκολιών Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Περουλάκη Δημήτριο του Ευαγγέλου κάτοικο Τ.Κ. Βατόλακκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Πορφυράκη Κωνσταντίνο του Αντωνίου κάτοικο Σκουτελώνα της Δ.Ε. Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιά Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Βουράκη Παύλο του Αποστόλου κάτοικο Τ.Κ. Μεσκών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά