Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 6/11/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

                                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 6/11/2018

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Γ΄ τριμήνου έτους 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμηματικής ή μη)

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμηματικής ή μη)

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 6ο: Λύση σύναψης χρησιδανείου παραχώρησης οχήματος από το Δήμο Πλατανιά στην ΚΕΔΗΠ (σχετ. η με αριθμ. 102/2018 Απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΗΠ)

Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.Π.

Θέμα 7ο: Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας – σε 12ωρη ή 24ωρη βάση – καθώς  και λειτουργίας κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά και εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας των υπαλλήλων που υπηρετούν στις εν λόγω υπηρεσίες  –   Διεύρυνση ωραρίου εργασίας – σε 12ωρη βάση – καθώς  και εργασίας  κατά τα Σάββατα,  Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Προϊσταμένων  των Οργανικών Μονάδων του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8ο: Έγκριση Μελέτης και Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κρήτη” για την Πράξη με τίτλο “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: Έγκριση Μελέτης και Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κρήτη” για την Πράξη με τίτλο “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Έγκριση Μελέτης και Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κρήτη” για την Πράξη με τίτλο “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ”

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 11ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ  ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο  βρεφονηπιακό σταθμό του Δ.Δ. Κοντομαρί του Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Έγκριση συμμετοχής του  Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, στις δράσεις του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων – Ελαιουργείον,  που εδρεύει στο  Δρομόνερο του Δήμου Πλατανιά και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: Επικύρωση παραχώρησης δημοτικών  κοινόχρηστων χώρων σε αθλητικούς και  πολιτιστικούς συλλόγους και σε λοιπούς φορείς  του Δήμου Πλατανιά για την υλοποίηση εκδηλώσεων

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά ως διοργανωτής – συνδιοργανωτής στις εορταστικές εκδηλώσεις της επετείου της Εθνικής Αντίστασης  και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17ο: Άσκηση δικαιώματος παράτασης της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας “Καθαριότητα (Σάρωση) Κοινόχρηστων Χώρων, Οδών και Πλατειών Δήμου Πλατανιά για το έτος 2017-2018” (Αρ. Πρωτ σύμβασης: 806/22-01-2018 και ΑΔΑΜ: 18SYMV002573566)

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Δερμιτζάκη Σταύρο του Ελευθερίου, κάτοικο Τ.Κ. Βατόλακκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στoν κ. Μαργιολάκη Εμμανουήλ του Γεώργιου, κάτοικο Τ.Κ. Βατολάκκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 20ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Σινιοράκη Ευάγγελο του Ελευθερίου, κάτοικο Τ.Κ. Σκινέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 21ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κ. Βαγιάκη Μαρίνα του Παναγιώτη, κάτοικο Τ.Κ. Σκινέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 22ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ.  Χρήστο Στυλιανουδάκη του Εμμανουήλ, κάτοικο Τ.Κ. Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 23ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κ. Κιοσέ Αλεξάνδρα  του Αντωνίου, κάτοικο Δ.Κ. Γερανίου της Δ.Ε. Πλατανιά του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 24ο: Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Δερμιτζάκη Γεώργιο του Ελευθερίου, κάτοικο Τ.Κ. Βατόλακκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά