Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 27/09/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                          ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 27/09/2018

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Αποδοχή χρηματοδότησης – αναμόρφωση προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Αποδοχή χρηματοδότησης – αναμόρφωση προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου, οικονομικού έτους 2018

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμηματικής ή μη)

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Kατανομή πίστωσης  ποσού  45.090,00€  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 (Γ΄κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και απόδοσή του στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8ο: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του έργου “Εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτιοδυτικά & δυτικά της Κρήτης”

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Β’ ΦΑΣΗ – 4ο ΥΠΟΕΡΓΟ)» με ανάδοχο του έργου την ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΤΕΕ

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε για το έργο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2016-2017)”, αναδόχου: «ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Έγκριση 4ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε Κ.Σ & 3ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. Σ.Σ για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ” 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ”, αναδόχου: Κ/Ξ ΝΕΑΡΧΟΣ ΑΤΕ-ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΒΟΥΒΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ Δ. ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΟΙΚΙΑΣ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκαταστάσεις ζημιών από την θεομηνία της 11ης Φεβρουαρίου 2017 στις  Δ.Ε. του Δήμου Πλατανιά (Βουκολιών, Μουσούρων, Πλατανιά πλην των Τ.Κ. Γερανίου και Κοντομαρίου)»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων από ίδια μέσα (τομές αγωγών άρδευσης και άλλες τεχνικές παρεμβάσεις)»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 11ης Φεβρουαρίου 2017 της ΣΑΕ 571 με ενάριθμο 2014ΣΕ57100004», προϋπολογισμού 000,00

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17ο: Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΠΛΗΝ ΤΚ ΛΑΚΚΩΝ, ΜΕΣΚΛΩΝ), προϋπολογισμού 000,00 €

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18ο: Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών περιμετρικά του ΟΤ 22 της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης Μάλεμε Δήμου Πλατανιά Ν. Χανίων

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19ο: Καταβολή αποζημιώσεων σε πλημμυροπαθείς του Δήμου Πλατανιά κατά τις πλημμύρες στις 10 & 11 Φεβρουαρίου 2017, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας που προβλέπονται από το Ν.Δ. 57/73 & τη με αριθμ. 2673/2001 ΚΥΑ και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 20ο: Καταβολή αποζημιώσεων σε πλημμυροπαθείς του Δήμου Πλατανιά κατά τις πλημμύρες στις 26 Οκτωβρίου 2017, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας που προβλέπονται από το Ν.Δ. 57/73 & τη με αριθμ. 2673/2001 ΚΥΑ και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 21ο: Έγκριση παράθεσης επίσημου γεύματος προς τιμή της Αυτού Θεοτάτης Παναγιότατου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και  Οικουμενικού  Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, των  Προκαθημένων Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, επίδοση δώρων εθιμοτυπίας σε αυτούς και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα  22ο: Επικύρωση παραχώρησης δημοτικών κοινόχρηστων χώρων σε πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου Πλατανιά για την υλοποίηση εκδηλώσεων

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 23ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, με το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας και την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης σε συνέδριο αφιερωμένο στον Νίκο Καζαντζάκη, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 28 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 στο Κολυμβάρι και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 24ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, με την  Αθλητική Λέσχη Αυτοκινήτου Χανίων (Α.Λ.Α.Χ)  στην 13η Πρωταθληματική Ανάβαση Ομαλού στις 29-30 Σεπτεμβρίου 2018

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα  25ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, με τον Αθλητικό Σκοπευτικό Όμιλο Χανίων (Α.Σ.Ο.Χ) στους Πανελλήνιους Αγώνες Πρακτικής Σκοποβολής έτους 2018, που θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Σκοπευτήριο Σκινέ στις 29-30 Σεπτεμβρίου  2018

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα  26ο: Έγκριση προμήθειας αφιερωματικού λευκώματος του Δήμου Πλατανιά  με τίτλο: «Από τον Ομαλό στον Πλατανιά» και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 Θέμα 27ο: Έγκριση έκτακτης πραγματοποιηθείσας μετακίνησης του Δημάρχου Πλατανιά στην Αθήνα

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 28ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κ. Αλιγιζάκη Σοφία του Κωνσταντίνου, κάτοικο Τ.Κ. Ορθουνίου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 29ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Δημητρογιαννάκη Ιωάννη του Στυλιανού, κάτοικο Τ.Κ. Βατόλακκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά