Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 30/08/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 30/08/2018

Θέμα 1ο: Αποδοχή χρηματοδότησης – αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 Θέμα 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 Θέμα 3ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροπ/ση τεχνικού Προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 Θέμα 4ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμηματικής ή μη)

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Ανάκληση της με αριθμ απόφ. 451/2016 (ΑΔΑ: ΨΩΠΤΩΞ5-ΒΔ7) απόφ. του Δ.Σ. του Δήμου Πλατανιά  και έγκριση της με αριθμ. 35/2018 (ΑΔΑ:ΨΩ1ΓΟΚ64-ΧΥ9) απόφ. Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά με θέμα: «Ανάκληση της 69/2016 (ΑΔΑ: ΨΧ5ΚΟΚ64-Ν7Ι), έγκριση απογραφής και αποτίμησης ενάρξεως 1-1-2014 του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά και έγκριση εκ νέου»

Εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά

Θέμα 6ο: Ανάκληση της με αριθμ. 452/2016 (ΑΔΑ: ΨΒΟ9ΩΞ5-1ΚΔ) απόφ. Δ.Σ. του Δήμου Πλατανιά και έγκριση της με αριθμ. 36/2018 (ΑΔΑ:6ΣΚΤΟΚ64-ΙΣ6) απόφ. Δ.Σ. με θέμα: «Ανάκληση της 70/2016 (ΑΔΑ: ΨΥΤΨΟΚ64-44Γ), απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσεως, προσαρτήματος Ισολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά οικονομικού έτους 2014 και έγκριση εκ νέου της έκθεσης τακτικού ελέγχου οικονομικής χρήσης 2014»

Εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά

Θέμα 7ο: Ανάκληση της με αριθμ. απόφασης 453/2016 (ΑΔΑ: 6ΟΨΚΩΞ5-ΗΣΡ) απόφ. Δ.Σ. του Δήμου Πλατανιά και  έγκριση της με αριθμ. 37/2018 (ΑΔΑ: Ω1ΕΒΟΚ64-ΦΒ8) απόφ. Δ.Σ. με θέμα: «Ανάκληση της 72/2016 (ΑΔΑ: 6I4ΛΟΚ64-ΦΕΘ ), απόφασης του Δ.Σ. περί Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Απολογισμού-Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσεως, προσαρτήματος Ισολογισμού) του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά οικ. έτους 2015 και έγκριση εκ νέου της έκθεσης τακτικού ελέγχου οικονομικής χρήσης 2015»

Εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά

Θέμα 8ο: Έγκριση της με αριθμ. απόφ. Δ.Σ. 38/2018 του Ν.Π.Δ.Δ. με θέμα: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Απολογισμού – Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσεως, προσαρτήματος Ισολογισμού) του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά οικ. έτους 2016»

Εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά

 Θέμα 9ο: Επαναδημοπράττηση δημοτικού ακινήτου ευρισκομένου στην Τ.Κ. Φουρνέ, Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 Θέμα 10ο: Παραχώρηση δικαιώματος δωρεάν χρήσης χώρου εντός οικοπέδου που συμπεριλαμβάνονται υποδομές αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Ταυρωνίτη

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΜΙΣΙΑΝΩΝ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αρδευτικού έργου Δρακόνας, ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 Θέμα 13ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων και ενός μηχανικού εκσκαφέα  –  φορτωτή Δήμου Πλατανιά για την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του Δήμου Πλατανιά, μέσω Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: α) Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Πλατανιά με Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Υπουργείο Πολιτισμού και  Αθλητισμού, καθώς και με  λοιπούς φορείς της Κρήτης, β) Εξουσιοδότηση νομίμου εκπροσώπου για την υπογραφή της και γ) Ορισμός μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 9 αυτής, ως μέλη της  Επιτροπής Παρακολούθησης 

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 Θέμα 15ο: Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας στην ετήσια απολογιστική ημερίδα του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, στο Επιστημονικό Συνέδριο:  «Εκκλησιαστική Ρητορική και Υμνογραφία – Ιστορία και Ποιητική», που  πραγματοποιείται από 30 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου 2018 στην Εταιρεία Κρητικών Σπουδών και στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής με τον Αθλητικό όμιλο Χανίων «Ο ΚΥΔΩΝ» στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα Νεανικών Κατηγοριών έτους 2018

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18ο: Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 251/26-07-2018 απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων στις ποδοσφαιρικές ομάδες του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19ο: Επικύρωση παραχώρησης δημοτικών κοινόχρηστων χώρων σε πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου Πλατανιά για την υλοποίηση εκδηλώσεων

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 20ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κ. Μαλεφιουδάκη Κλεάνθη του Αθανασίου, κάτοικο Τ.Κ. Φουρνέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 21ο: Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Πρωϊμάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ, κάτοικο Τ.Κ. Καράνου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά